MÅLSETNING

Selskapets skal være Askimregionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig utvikling av regionens produserende og nyskapende næringsliv. Vi skal være best på aktiv markedsføring og veiledning overfor eksisterende og nye virksomheter.

OM OSS

OM OSS

BAKGRUNN FOR OPPRETTELSE AV SELSKAPET

Askimregionen Næringsutvikling AS er et nyopprettet aksjeselskap som skal jobbe med næringsutvikling i Askimregionen. I første omgang er det kommunene Askim, Skiptvet og Hobøl, som sammen med Askimbyen AS og Hobøl Næringsforum vil arbeide målrettet for å skaffe flere arbeidsplasser i Askimregionen. Selskapet vil samarbeide tett med kommunene og næringslivet i de respektive kommunene. Det er inngått avtaler med finansinstitusjoner som ønsker å være med å støtte selskapet.

Klikk for å lese mer

Askimregionen Utvikling AS skal være en profesjonell aktør overfor næringslivet, som kan markedsføre og selge kommunen som etableringskommune. Selskapet skal arbeide aktivt med å tiltrekke seg nye investorer og bedrifter, samt bidra til å skape vekst i antall private og statlige arbeidsplasser. Potensialet innen landbruk, industri og besøks- og opplevelsesnæringer skal utvikles. Det skal etableres et lokalt næringsfond.

Høy befolkningsvekst – lav arbeidsplassvekst

Indre Østfold har de siste årene hatt stor befolkningsvekst, og lite n vekst i arbeidsplassveksten. Askimregionen Næringsutvikling vil fokusere på arbeidsplassvekst i regionen. Næringslivet er positive, og mange ser at det er behov for et næringsutviklingsselskapet som kan hjelpe næringslivet. Askimregionen Næringsutvikling AS er samlokalisert med Askimbyen.

Eierne er:

Askim kommune, Hobøl kommune, Skiptvet kommune, Hobøl Næringsforum og Askimbyen AS.

Styret består av følgende personer:

Olav Breivik, styreleder, ordfører i Hobøl og næringslivsmann

Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Roald Gulbransen, Adm. dir. NHO Østfold

Kaja Svenneby, Byggeleder, Statens Vegvesen

Kristine Hasle, Næringsrådgiver, Askim kommune

Tettstedutvikling

Tettstedutvikling

TETTSTEDSUTVIKLING; LOKAL OG REGIONAL HANDEL

Askimbyen var med i arbeidsgruppen til næringsforeningen fra starten av i oktober 2016, og har fått ansvar for å fokusere på tettstedsutvikling. Askimbyen AS har et godt omdømme og får stadig flere medlemmer. Arrangementer som organiseres i regi av Askimbyen har blitt gode møteplasser for folk i Askimregionen. Askimbyen skal bestå som den organisasjonen det er i dag, men Askimbyen vil tilby sin kompetanse ut i tettstedene (Skiptvet, Knapstad, Tomter, Ringvoll) i den nye kommunen. Målsetningen er økt handel i Askim og den nye kommunen, og mindre handelslekkasje til Ski og Sverige.

Et konkret eksempel på hvordan Askimbyen kan bidra til økt aktivitet i andre tetts teder. Slike initiativ vil gi «good will», uten å tråkke lokale aktører på tærne. Andre tiltak kan være etablerte arrangementskonseptersom er lette å flytte på, som for eksempel Småfolkfestivalen eller Bondens marked.

Kontakt:

Askimbyen AS
Torget 12, 1830 Askim
https://www.facebook.com/Askimbyen/
(ved Uno Andersen)
+47 468 85 010 | askimbyenas@gmail.com

PROSJEKT 150

PROSJEKT 150

PROSJEKT 150 VEKST I ANTALL ARBEIDSPLASSER

Hobøl Næringsforum startet arbeidet med Prosjekt 50. Askimregionen Næringsutvikling har adoptert dette prosjektet, men døper det om til Prosjekt 150. Det vil si at i løpet av de neste 5 årene skal vår region kunne skilte med 150 flere arbeidsplasser.

Allerede etablerte bedrifter:

Det er større sannsynlighet å få til vekst i allerede eksisterende bedrifter, akkurat slik det er lettere å selge til eksisterende kunder. Derfor ønsker Askimregionen Næringsutvikling AS å hjelpe eksisterende bedrifter. Vi vil gå inn i eksisterende bedrifter, og hjelpe bedrifter til å finne fram i jungelen av offentlige virkemidler. Dette vil være lavthengende frukter å bygge videre på.

Gründer og nyetablerere:

I tillegg vil Askimregionen Næringsutvikling legge til rette for at gründere skal få god veiledning til å starte sine egne bedrifter. Askim kommune jobber allerede tett med Etablererservice Østfold, som arrangerer etablererkurs, og har gratis veiledning til kommunen.

Vi må få rykte på oss for å være gode vertskapskommuner

Askimregionen skal være en attraktiv etableringskommune, Askim, Hobøl og Skiptvet skal være gode etableringskommuner. Vi vil aktivt gå ut å rekruttere eksisterende bedrifter som ikke er plassert i Askimregionen i dag.

Virkemidler

Virkemidler

VIRKEMIDDELAPPARATET PROSJEKT FOU OG INNOVASJON

Bedrifter i Indre Østfold er for dårlige på å benytte seg av virkemidlene som finnes i det offentlige virkemiddelapparatet.

Fylkeskommunen, NHO og Innovasjon Norge arrangerte i 2017 «Den store pengedagen» for å kurse bedrifter om hvilke muligheter som finnes i det offentlige virkemiddelapparatet. Bedrifter får mulighet til å møte representanter fra eksempelvis Skattefunn eller Såkornfond for å få tilpasset informasjon for hvordan deres bedrift kan gå fram. Kan vi initiere lignende arrangementer i Indre Østfold?

Når bedrifter tar i bruk ny teknologi, får de nye kunder og produkter, og tar dermed høyere risiko. I denne situasjonen blir virkemiddelapparatet enda viktigere. Hva skjer når virkemiddelpengene er ferdige? Bedriftene er fortsatt under omstilling.

Askimregionen Næringsutvikling AS skal jobbe med å hjelpe bedrifter til å orientere seg i det offentlige virkemiddelapparatet. Det finnes tilgjengelige virkemidler og Askimregionen skal bistå med å søke om disse.

Andre satsningsområder

Andre satsningsområder

ANDRE SATSINGSOMRÅDER

Norges største landbrukskommune

Den nye kommunen vil bli Norges største landbrukskommune. Askim og Indre Østfold bør være best på lokal mat, og må ta rollen som Norges største landbrukskommune.

Vertskapsrollen

Kommunen må ta vertskapsrollen på alvor. Fylkeskommunen har gjennomført en omdømmeundersøkelse i Østfold. Hvor fornøyde er bedriftene i Østfold med kommunene sine? Kommunene i Indre Østfold må ha et godt omdømme for å bli oppfattet som næringsvennlige.
Bevisstgjøring ovenfor kommunene på hvilken rolle de spiller.

Flere lærlingebedrifter

Det er viktig å rekruttere slik at vi får inn lærlinger. NHO ansatte en egen lærlingejeger, som bidro til at 60 prosent ønsker flere lærlinger i bedriftene sine. Det bør jobbes målbevisst for å få flere bedrifter til å ta inn lærlinger.

Videreutvikle høgskole- og videreutdanningstilbudet i Indre Østfold

Utvikle Studiesenteret.no sitt tilbud i Askim, slik at det finnes et høgskoletilbud i vår region.

KONTAKT OSS